Skip to main content

Table 3 Chinese neurosurgical publications cited more than 100

From: Neurosurgical publications in China: an analysis of the web of science database

  Title Authors Source Cited
1 Glioma-Derived Mutations in IDH1 Dominantly Inhibit IDH1 Catalytic Activity and Induce HIF-1 alpha. [19] Zhao, Shimin; Lin, Yan; Xu, Wei; Jiang, Wenqing; Zha, Zhengyu; Wang, Pu; Yu, Wei; Li, Zhiqiang; Gong, Lingling; Peng, Yingjie; Ding, Jianping; Lei, Qunying; Guan, Kun-Liang; Xiong, Yue Science2009, 324:261–5 422
2 Stroke in China: epidemiology, prevention, and management strategies [20] Liu, Ming; Wu, Bo; Wang, Wen-Zhi; Lee, Li-Ming; Zhang, Shi-Hong; Kong, Ling-Zhi The Lancet Neurology 2007, 6:456–64. 222
3 hsa-mir-181a and hsa-mir-181b function as tumor suppressors in human glioma cells [21] Shi, Lei; Cheng, Zihao; Zhang, Junxia; Li, Rui; Zhao, Peng; Fu, Zhen; You, Yonyping Brain research 2008, 1236:185–93. 200
4 Conversion of human umbilical cord mesenchymal stem cells in Wharton’s jelly to dopaminergic neurons in vitro: Potential therapeutic application for parkinsonism [22] Fu, YS; Cheng, YC; Lin, MYA; Cheng, H; Chu, PM; Chou, SC; Shih, YH; Ko, MH; Sung, MS Stem cells (Dayton, Ohio) 2006, 24:115–24. 199
5 Improved outcomes from the administration of progesterone for patients with acute severe traumatic brain injury: a randomized controlled trial [23] Xiao, Guomin; Wei, Jing; Yan, Weiqi; Wang, Weimin; Lu, Zhenhui Critical care (London, England) 2008, 12:R61 167
6 Astrocyte elevated gene-1 is a novel prognostic marker for breast cancer progression and overall patient survival [24] Li, Jun; Zhang, Nu; Song, Li-Bing; Liao, Wen-Ting; Jiang, Li-Li; Gong, Li-Yun; Wu, Jueheng; Yuan, Jie; Zhang, Hui-Zhong; Zeng, Mu-Sheng; Li, Mengfeng Clinical cancer research : 2008, 14:3319–26. 146
7 Monodisperse water-soluble magnetite nanoparticles prepared by polyol process for high-performance magnetic resonance imaging [25] Wan, Jiaqi; Cai, Wei; Meng, Xiangxi; Liu, Enzhong Chemical communications (Cambridge, England) 2007:5004–6. 144
8 Early indicators of prognosis in 846 cases of severe traumatic brain injury [26] Jiang, JY; Gao, GY; Li, WP; Yu, MK; Zhu, C Journal of neurotrauma 2002, 19:869–74. 128
9 Downregulation of miR-21 inhibits EGFR pathway and suppresses the growth of human glioblastoma cells independent of PTEN status [27] Zhou, Xuan; Ren, Yu; Moore, Lynette; Mei, Mei; You, Yongping; Xu, Peng; Wang, Baoli; Wang, Guangxiu; Jia, Zhifan; Pu, Peiyu; Zhang, Wei; Kang, Chunsheng Laboratory investigation; 2010, 90:144–55. 126
10 MicroRNA-128 inhibits glioma cells proliferation by targeting transcription factor E2F3a [28] Zhang, Yu; Chao, Tengfei; Li, Ran; Liu, Wei; Chen, Yang; Yan, Xingqi; Gong, Yanhua; Yin, Bin; Liu, Wei; Qiang, Boqing; Zhao, Jizhong; Yuan, Jiangang; Peng, Xiaozhong Journal of molecular medicine (Berlin, Germany) 2009, 87:43–51. 124
11 Detection of multiple gene amplifications in glioblastoma multiforme using array-based comparative genomic hybridization [29] Hui, ABY; Lo, KW; Yin, XL; Poon, WS; Ng, HK Laboratory investigation; 2001, 81:717–23. 124
12 Effect of long-term mild hypothermia therapy in patients with severe traumatic brain injury: 1-year follow-up review of 87 cases [30] Jiang, JY; Yu, MK; Zhu, C Journal of neurosurgery 2000, 93:546–9. 124
13 Incidence and trends of stroke and its subtypes in China - Results from three large cities [31] Jiang, B; Wang, WZ; Chen, HL; Hong, Z; Yang, QD; Wu, SP; Du, XL; Bao, QJ Stroke; 2006, 37:63–8. 117
14 Influence of patients’ age on functional recovery after transplantation of olfactory ensheathing cells into injured spinal cord injury [32] Huang, HY; Chen, L; Wang, HM; Xiu, B; Li, BC; Wang, R; Zhang, J; Zhang, F; Gu, Z; Li, Y; Song, YL; Hao, W; Pang, SY; Sun, JZ Chinese medical journal 2003, 116:1488–91. 111
15 Surgical management of brain-stem cavernous malformations: Report of 137 cases [33] Wang, CC; Liu, A; Zhang, JT; Sun, B; Zhao, YL Surgical neurology 2003, 59:444–54; discussion 454 107
16 Clinical evaluation and follow-up outcome of diffusion tensor imaging-based functional neuronavigation: a prospective, controlled study in patients with gliomas involving pyramidal tracts. [34] Wu, Jin-Song; Zhou, Liang-Fu; Tang, Wei-Jun; Mao, Ying; Hu, Jin; Song, Yan-Yan; Hong, Xun-Ning; Du, Gu-Hong Neurosurgery 2007, 61: 935–48; discussion 948-9 106
17 Poly-L-lactic acid/hydroxyapatite hybrid membrane for bone tissue regeneration [35] Sui, Gang; Yang, Xiaoping; Mei, Fang; Hu, Xiaoyang; Chen, Guoqiang; Deng, Xuliang; Ryu, Seungkon Journal of biomedical materials research Part A 2007, 82:445–54. 106
18 Overexpression of astrocyte elevated gene-1 (AEG-1) is associated with esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) progression and pathogenesis [36] Yu, Chunping; Chen, Kun; Zheng, Haiqing; Guo, Xianzhi; Jia, Weihua; Li, ManZhi; Zeng, Musheng; Li, Jun; Song, Libing Carcinogenesis 2009, 30:894–901. 103
19 An in vivo evaluation of a biodegradable genipin-cross-linked gelatin peripheral nerve guide conduit material [37] Chen, YS; Chang, JY; Cheng, CY; Tsai, FJ; Yao, CH; Liu, BS Biomaterials 2005, 26:3911–8. 100